Članki v "Poučno :)"
mar 15, 2018
Varuška Živa

3. DEL – AKTIVNOSTI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA OTROKA Z ADHD

facebookgoogle_pluspinterest

Univ. dipl. pedagoginja Sergeja Zemljarič v enem izmed svojih prispevkov (2017) navaja sintezo smiselni intervencij za spodbujanje razvoja otroka z diagnozo ADHD, ki lahko poleg izvajalcem dodatne strokovne pomoči in staršem, koristijo tudi strokovnim delavcem v vrtcih, ter v prvi triadi OŠ. Pri tem se nanaša predvsem na delo Pomoč otrokom z motnjo pozornosti in aktivnosti (2015), katerega avtorica je Tanja Černe.

AKTIVNOSTI ZA RAZVIJANJE VIDNE POZORNOSTI IN POMNJENJA

 • poišči na sliki (iskanje podrobnosti)
 • iskanje razlik/podobnosti
 • kaj manjka? (uganjevanje manjkajočih predmetov na mizi)
 • pravljice za vizualizacijo
 • otrok preriše obliko (vidno kopiranje)
 • otrok pogleda obliko in jo nariše po spominu (vidno pomnjenje)
 • otrok zaključi obliko, ki ni dokončana (vidno zaključevanje oblik)
 • uporaba konkretnih materialov
 • labirinti (potovanje s prstom, svinčnikom)
 • povezovanje točk v sliko (povezovanje točk v zaporedju števil)

Poišči razlike

AKTIVNOSTI ZA RAZVIJANJE VIDNO-MOTORIČNE KOORDINACIJE

 • zrcaljenje gibov po modelu
 • ponovitev sklopa gibov po modelu
 • barvanje mandal
 • gibalne igre (igre z loparji, žogo)

AKTIVNOSTI ZA RAZVIJANJE SLUŠNE POZORNOSTI IN POMNJENJA

 • risanje po nareku
 • igre z ropotajočimi predmeti
 • ploskanje
 • razločevanje zvokov in glasov (kaj/koga slišiš?)
 • opredelitev jakosti glasov in zvokov (je nekaj tiho ali glasno?)
 • poslušanje zvokov
 • poslušanje in izvedba navodil
 • razločevanje podobnih glasov ali besed
 • risanje ob glasbi (selektivna pozornost)

Ploskanje

SENZOMOTORIČNE IN SPROSTITVENE AKTIVNOSTI

 • izvajanje gibalnih vaj
 • ustvarjanje iz različnih naravnih materialov
 • dihalne vaje
 • poslušanje pomirjujoče glasbe
 • dotikanje različnih predmetov, materialov, miže (taktilna pozornost)
 • risanje s prstnimi barvami, kremo, brivsko premo
 • risanje po koruznem zdrobu, mivke
 • risanje po napihnjenem balonu
 • oblikovanje snežnih kep
 • globinska masaža stopal pred spanjem z roko ali masažnim ježkom
 • igre ravnotežja

Joga za otroke

AKTIVNOSTI ZA KONTROLO IMPULZOV

 • gibanje ob glasbi, ustavljanje na znak

UPORABA PROPRIOCEPTIVNIH IN SENZORNIH PRIPOMOČKOV

Proprioceptivni in senzorni pripomočki integrirajo celoten živčni sistem, spodbujajo senzorno integracijo. Prav neintegracija senzornega sistema namreč vpliva na hipersenzibilnost in hiposenzibilnost, kar se lahko kaže v hiperkativnem ali odkrenljivem vedenju.

 • Terapevtske žoge, gugalnik za sedenje in umirjanje
 • Terapevtske blazine za sedenje (okrogle, napolnjene s semeni,…)
 • Mehki predmeti za stiskanje, masažo dlani, pomirjanje
 • Žogice različnih trdot za stiskanje
 • Baloni s semeni ali moko
 • Vrečke s semeni, rižem (za sproščanje, za razvijanje vidno-motorične koordinacije)
 • Vrečke presenečenja (tipna pozornost)
 • Spalne vreče
 • Odeje ali rjuhe, v katere se tesno zavije (občutek globinskega pritiska)
 • Gugalne mreže, klopi (vestibularne izkušnje)
 • Skrivni kotiček, kamor se lahko umakne od različnih dražljajev

Baloni proti stresu

Za koristne se izkažejo tudi intervencije, ki temeljijo na žetoniranju (spodbujanje in nagrajevanje ustreznih vedenj).

Članek je za vas napisala varuška Manca (Manca Kozinc), študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike.

Literatura:

Zemljarič, S. (2017). Nemirni otrok v vrtcu. V Sešek., U., Milavec Kapun, M., Steklasa, N. (2017). »Tako velik, pa še vedno nevzgojen.« – Mavričnost otrok z ADHD. Zbornik prispevkov s strokovne konference Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani in Zavoda za pomoč otrokom z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti ADHD »Mavrični Bojevniki«, 14.4.2017. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani. Pridobljeno s: http://mavricnibojevniki.org/si/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/mavricni-bojevniki-tako-velik-pa-se-vedno-nevzgojen-mavricnost-otrok-z-adhd.pdf

mar 8, 2018
Varuška Živa

2. DEL – Razumevanje otroka z ADHD in delo z njim

facebookgoogle_pluspinterest

Pri del članka z naslovom Otrok z motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD) v vrtcu in prvi triadi OŠ si lahko preberete na tej povezavi.

Ob vstopu v šolo postanejo zahteve za otroka vedno večje. Sprejeti mora določena pravila v razredu in igri, se prilagajati skupini in slediti sistemu. Obvladati mora pozorno poslušanje, mirno sedenje, sodelovanje, sledenje  navodilom in sodelovanje.

V šoli otroke z ADHD hitro označijo kot težavne, moteče, nedisciplinirane in nezrele. So izredno impulzivni, aktivni in nemirni, a nikakor ne motorično nespretni. Imajo kratkotrajno pozornost, zato delo le redko dokončajo, čeprav se ga lotijo z veseljem. Običajno so nepriljubljeni med vrstniki, ker ne čakajo na vrsto, ne upoštevajo pravil, ne prenesejo poraza in večkrat ne izkazujejo empatije. Kaj sploh je ADHD

Poučevanje učenca z ADHD

Ker so v nadaljevanju predstavljene prilagoditve, oblike in metode dela z otrokom z ADHD, ki lahko koristijo tako otroku v predšolskem obdobju kot učencu v prvi triadi OŠ uporabljam izraz pedagog, ki vključuje tako vzgojitelje kot učitelje. 

Ali bo poučevanja učenca z ADHD izziv ali muka, je verjetno odvisno tudi od tega, kakšen je pedagog sam kot človek in kakšen slog poučevanja ima. Pedagog, ki je tudi sam bolj aktiven in veliko govori, morda učenca z ADHD sploh ne bo opazil ali pa bo njegovo poučevanje takšno, da bo učenca dodobra zaposlilo. Težje je tistim, ki si v oddelku želijo stroge discipline, miru in tišine.

Vendar kot pravi Kesič Dimic K. (2008) tudi pedagogu, ki dobro razume težave otroka z ADHD, na neki točki zmanjka potrpljenja. Potrebno se je zavedati, da je vsak otrok individuum in da vsi nasveti predstavljeni v nadaljevanju ne bodo vedno delovali. Vredno pa je poskusiti.

Prostor:

 • Otrok naj sedi blizu pedagoga
 • Sedi naj vedno na istem mestu, da se lahko nanj navadi
 • Naj ne sedi blizu okna (dražljaji)

Uravnavanje vedenja:

 • Pravila in dogovori z učenci naj bodo obešena na vidnem mestu
 • Vseh dogovorjenih pravil se je potrebno držati (to omogoča jasno strukturo, ki učencu z ADHD koristi)
 • Že vnaprej se pogovorite o sankcijah, v primeru kršenja pravil
 • Ne tolerirajte nasilja in preklinjanja
 • Vzpostavljajte pogost očesni kontakt z otrokom
 • Bolj kot graj, se poslužujte pohval pozitivnih vedenj
 • Poslužujte se dogovorjenih gest, znakov, dotikov, ki učenca opozorijo na to, da postaja moteč, a ga s tem ne izpostavljajo
 • Pri mlajših otrocih je smiseln sistem nagrajevanja
 • Veselimo se majhnih napredkov!
 • Otrokovega vedenja ne smemo jemati osebno
 • OTROKA POSKUŠAJTE SPREJETI TAKŠNEGA KOT JE!

Poučevanje:

 • Za večino otrok z ADHD je značilen vizualni ali kinestetičen zaznavni stil, zato se poslužujte multisenzornih pristopov
 • Z barvami poudarite bistvene informacije
 • Vključite demonstracije in prezentacije
 • Veliko sprašujte, kažite slike, pripovedujte zgodbe povezane z vsebino
 • Slušno opozarjajte učence (budilka, zvonček)
 • Pri razlagi se poslužujte slikovnega materiala, mimike, didaktičnih pripomočkov
 • Pri organiziranju učne snovi mu pomagajo okvirčki, barve, slike
 • Otroku pomagajte pri oblikovanju nalog na manjše podenote (zaradi težav z organizacijo)
 • V manjši meri se poslužujte skupinskega dela naj bodo skupine manjše (otroku z ADHD usklajevanje z več učenci predstavlja velik napor)
 • Njegovo znanje naj se ocenjuje ob »dobrih« dnevih
 • Med razlago se pomikajte po razredu
 • Preverite ali so učenci razumeli navodila (ta naj bodo jasna in konkretna)
 • Uporabljajte časovno omejitev pri samostojnem delu
 • Dogovorite se za jasen znak, s katerim vas pokličejo, če potrebujejo pomoč (brez vpitja, z gesto, predmetom)
 • Otroka večkrat spomnite na dogovorjene stvari (pozabljivost)

Znake vedenj, ki so bili opisani do sedaj, je v osnovi pogosteje moč zaznati pri dečkih kot pri deklicah. Da so deklice manj oz. težje prepoznane, smo že omenili.

adhd

ZAKAJ JE TEMU TAKO?

Družba ima različna pričakovanja do dečkov in deklic, kar povzroča tudi razlike med spoloma pri motnji kot je ADHD. Dečki pri stresu delujejo navzven, medtem ko deklice stres pogosteje obrnejo proti sebi in ga ponotranjijo (to lahko sproži depresijo, anksioznostjo, občutke krivde, umik in bolezenske znake) (Friedman, 2004, v Kesič Dimic, 2008). Po raziskavah sodeč, je spregledanih kar 75% deklic z ADHD. Te so namreč manj uporniške in bolj nepozorne, pogosto jih označimo za lene in zasanjane (Moran, 2006, v Kesič Dimic, 2008). Pomembno je torej, da smo kot pedagogi pozorni tudi na njih in njihovo vedenje, ki v osnovi sicer ni nujno izstopajoče, moteče.

Članek je za vas napisala varuška Manca (Manca Kozinc), študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike.

Literatura:

Kesič Dimic, K. (2008). Ali deklice hitijo drugače? Spregledanost deklic z motnjo ADHD. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami

Kesič Dimic, K. (2009). Adrenalinske deklice, hitri dečki – svet otroka z ADHD. Nova Gorica: Založba Educa

Nemanič, M. (2009). Hiperaktivni otroci v osnovni šoli. Didakta, letnik XVII/XIX, str. 8-10. Pridobljeno s: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-XOYYLL1R/1ba1599e-452d-456c-8454-e38da746021c/PDF

Starešinič, M. (2009). Hiperaktivni otrok v razredu. Didatka, XVII/XIX, str. 10-13. Pridobljeno s: : https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-XOYYLL1R/1ba1599e-452d-456c-8454-e38da746021c/PDF

 

mar 1, 2018
Varuška Živa

Otrok z motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD) v vrtcu in prvi triadi OŠ

facebookgoogle_pluspinterest

Motnje pozornosti in hiperaktivnosti (v nadaljevanju ADHD) so ene najbolj pogosto diagnosticiranih motenj v otroštvu.

Hitreje kot je motnja prepoznana, lažje lahko zmanjšamo oz. celo preprečimo negativne posledice za otroka. Kljub temu, da otroci s to motnjo pogosto že zgodaj v otroštvu kažejo znake nepozornosti, hiperaktivnosti in impulzivnosti, ostane ta največkrat neprepoznana vse do osnovne šole.

V praksi so le redki primeri, kjer je ADHD diagnosticiran preden otrok prestopi prag osnovne šole. Strokovnjaki se namreč izogibajo prezgodnjem dodeljevanju diagnoz, saj ta hitro predstavlja »etiketo«, prav tako pa je rahlo drugačno vedenje še vedno lahko znotraj sprejemljivega v določenem razvojnem obdobju, ko se otrok še uči socialnih pravil in delovanja znotraj socialne sredine ter ko se še navaja na strukture in zahteve šolskega okolja.

Kljub temu pa je pomembno, da so vzgojitelji (in učitelji), pozorni na znake vedenj, ki se pojavljajo ter da otroka ne apriori označijo za nagajivega, razvajenega ali kot tistega, ki ne upošteva pravil. Prav oni namreč so tisti, ki poleg staršev preživijo največ časa z otrokom in lahko prepoznajo prve znake, ki lahko nakazujejo na ADHD. Da bi bilo prepoznavanje znakov učinkovito, tako vzgojitelji kot učitelji potrebujejo nekaj znanja o značilnostih, naravi in vzrokih za ADHD pa tudi o načinih učinkovite podpore in pomoči.

 1. DEL – SPLOŠNO O ADHD
 2. DEL – RAZUMEVANJE OTROKA Z ADHD IN DELO Z NJIM (Članek bo objavljen 8.3.2018)
 3. DEL – AKTIVNOSTI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA OTROKA Z ADHD (Članek bo objavljen 15.3.2018)

Kaj sploh je ADHD

KAJ SPLOH JE ADHD?

ADHD je razvojna motnja, za katero so značilni znaki

 • pomanjkljive pozornosti
 • hiperaktivnosti in
 • impulzivnosti

…ki bistveno ovirajo posameznikovo funkcioniranje na učnem socialnem in delovnem področju (APA, 1994 v Rotvejn Pajič, Pulec Lah, 2011).

Vedenjska slika težav je specifična za samega posameznika, izražanje težave pa je tudi okoljsko in razvojno pogojeno, kar pomeni, da se znaki težav spreminjajo oz. se kažejo različno v različnih situacijah in razvojnih obdobjih.

Posameznik ima težave pri soočanju z zahtevami iz okolja, ki jih zaradi svojih posebnosti v odzivanju in ravnanju ne more zadovoljiti.

Težave se pojavljajo na kontinuumu – od blažjih do bolj izrazitih.

Težave s pozornostjo in nemirnostjo se kažejo že pred vstopom v šolo, a so najpogosteje prepoznane šele kasneje – v obdobju šolanja.

 

 adhd

VRSTE IN ZNAKI

Na osnovi DSM-IV klasifikacije ADHD ločujemo na tri podskupine težav:

 • bolj izražena pomanjkljiva pozornost
 • bolj izražena hiperaktivnost in impulzivnost
 • kombinirana oblika

Za vsako skupino težav, klasifikacija navaja kriterije za postavitev diagnoze.

 • kriteriji so razdeljeni na dve skupini: za določanje pomanjkljive pozornosti in za določanje hiperaktivnosti in impulzivnosti
 • posamezen kriterij pri otroku potrdimo, če je vedenje značilno bolj pogosto in/ali intenzivno kot pri vrstnikih iste mentalne starosti
POMANJKLJIVA POZORNOST HIPERAKTIVNOST IMPULZIVNOST
težave pri osredotočanju na detajle, pogoste napake pri šolskem delu in drugih aktivnostih zaradi nepazljivosti pogosti nemirni gibi rok in nog, zvijanje na stolu Pogosto odgovori na vprašanje še preden je to v celoti izgovorjeno
težave pri vztrajanju in vzdrževanju pozornosti pri nalogah ali igri težko sedi mirno, kadar se to zahteva Težko počaka, da pride na vrsto v skupini, pri igri
pogosto se zdi, kot da otrok ne sliši, kaj mu govorimo pogosto bega, teka naokoli, ko to ni primerno Pogosto moti ali nadleguje druge: npr. prekine pogovor ali igro drugih otrok
težave pri sledenju navodilom in dokončanju šolskih nalog, drobnih opravil ali drugih zadolžitev (vendar ne zaradi nerazumevanja ali opozicionalnega vedenja) težko se tiho, umirjeno igra oz. vključuje  v sproščujoče aktivnosti
težave pri načrtovanju in organiziranju dejavnosti vedno je v gibanju, deluje kot »perpetum mobile«
izogibanje zadolžitvam in težave pri izvajanju nalog, ki zahtevajo določen mentalni napor pogosto prekomerno govori
izgubljanje stvari, šolskih potrebščin
otroka pogosto zmotijo nebistveni zunanji dražljaji
pozabljivost v vsakodnevnih aktivnostih

 Da strokovnjaki diagnosticirajo ADHD pri otroku, mora biti prisotnih vsaj 6 kriterijev, ki trajajo vsaj 6 mesecev. Poleg tega se mora vedenje pojavljati v več situacijah, nekateri znaki pa morajo biti prisotni že pred vstopom v šolo.

adhd

VZROKI

Raziskave na tem področju nakazujejo nevrofiziološko osnovo težav, ki so lahko tudi dedno in okoljsko pogojene.

POGOSTOST MOTENJ

 • 3-5% otrok v šolskem obdobju
 • 2-6x pogosteje pri dečkih kot pri deklicah (deklice ostajajo manj prepoznane)

PRIDRUŽENE IN SOPOJAVLJAJOČE TEŽAVE

 • na področju učenja (napake, ki niso posledice neznanja, ne dokonča naloge, se ne zna organizirati, ne sledi navodilom ipd.)
 • medsebojnih odnosov (izolirani in odstranjeni iz strani vrstnikov, četudi si želijo družbe)
 • čustvovanja (zaradi nenehnih negativnih povratnih informacij – nizka samopodoba, motnje razpoloženja idr.)
 • vedenja (šibka je samokontrola, se ne držijo pravil, vedenjsko moteči)

Članek je za vas napisala varuška Manca (Manca Kozinc), študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike.

Literatura:

Pulec Lah, S., Novak, T., Polak, A. (2017). Preschool teachers’ knowledge about attention deficit hyperactivity disorder. V Sekušak Galašev, S., Jeđud Borić, I., Hržica, G., Bradarić Jončić, S., Jandrić Nišević, A., Kuvač Kraljević. J., … Wagner Jakab, A. (2017). Book of abstracts – The 9th Intenational Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Scinces University of Zagreb. Pridobljeno s: http://www.conference.erf.unizg.hr/images/ERFCON_2017_Book_of_Abstracts.pdf

Rotvejn Pajič, L., Pulec Lah, S. (2011). Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje motenj pozornosti in hiperaktivnosti. V Magajna, L., Velikonja, M. (2011). Učenci z učnimi težavami – prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje. Pridobljeno s: http://www.ucne-tezave.si/files/2016/10/2_Prepoznavanje.pdf

jan 18, 2018
Varuška Živa

Razvoj govora pri otroku

facebookgoogle_pluspinterest

Vse stvari v življenju se razvijejo postopoma. Še posebej vse tiste najbolj zapletene, a hkrati najpomembnejše in najboljše. Pogosto je vanje potrebno vložiti veliko truda, zato pogosto obupamo in jih ne razvijemo do konca.
K sreči pa z razvojem govora ni tako. Poleg hoje po dveh nogah je govor človeku prirojen, kar pomeni, da se bo razvil brez posebnega truda otroka, če bo le slišal govor drugih okoli sebe. Kar naenkrat nas bo otrok presenetil s svojo prvo besedo, nato še drugo in morda zelo kmalu še tretjo. Sicer je prva beseda res pomemben mejnik v otrokovem govornem razvoju, toda celotno leto prej otrok preseže še toliko mejnikov v razvoju govora, da jih ne gre zanemariti, in jim mora po mojem mnenju vsak starš, skrbnik ali tisti, ki se profesionalno ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok, nameniti veliko pozornost.

Razvoj govora pri otroku

Kako zgleda 1. mesec po rojstvu otroka? V tem času, torej v obdobju novorojenčka, je primarni vir otrokove komunikacije jok. Novorojenček že proizvede nekaj zvokov, ki nas lahko spominjajo na nekatere samostalnike. Oglaša se tudi z visokimi toni ob zaključku joka. V resnici pa je vse našteto že prva oblika komunikacije otroka. Z jokom doseže pozornost staršev, kar pa je tudi vse, kar v tem obdobju novorojenčka potrebuje – zadovoljitev fizioloških potreb.  Ko so zadovoljene, dobimo sladek nasmeh otroka in pogled v oči – očesni stik in nasmeh sta poleg joka glavna znaka otrokove želje po komunikaciji.

Kasneje, v obdobju od 2. pa do 5. meseca, otrok joka manj časa, a na različne načine. Še vedno je jok glavno sredstvo komunikacije, a jok zaradi lakote ni enak joku zaradi bolečine in jok zaradi neugodja ob polni plenici ni enak nobenemu od prejšnjih dveh. Pri približno 3 mesecih se pojavi se tudi oglašanje, ki ga imenujemo gruljenje – slišati je kot oglašanje goloba; otrok vokalizira nekaj glasov (aaa, eee). Pri 5 mesecu se pojavi obdobje bebljanja, ko otrok združi samoglasnik in soglasnik (ga-ga). Uporablja že glasove za vse samoglasnike ter lažje soglasnike (m, k, g, p in b). Otrok se že glasno smeje in prepozna glasove domačih.

Razvoj govora pri otroku

V obdobju od 6. do 12. meseca se najprej pojavi obdobje čebljanja (ponavlja posamezne zloge, kot so ma-ma, pa-pa, ba-ba). Predvsem starši to pogosto zamenjajo z dejansko prvo besedo, ki pa se pojavi šele pri koncu tega obdobja. Gre le za otrokovo igranje z govornimi organi (ustnice, grlo, …) in ne za dejanske besede, saj teh zlogov (npr. ma-ma) otrok ne uporabi vsakič, ko zagleda mamo, ampak tudi ob hranjenju, igri, … Pri približno 11. mesecu se pojavi tudi raba gest, ki so predhodnice govora (pomaha »pa-pa«, pošlje poljubček). Otrok že razume kar nekaj besed, na katere se tako ali drugače odzove.

Nato pa se pojavi obdobje, ko se pri večini otrok pojavi prva beseda (po navadi mama, tata in/ali še katera druga polnopomenska beseda – razni »ne«, »pa«, … ne štejejo kot beseda, saj jo mora otrok vedno uporabiti v enaki situaciji oziroma ob isti osebi – to pomeni, da bo mamo vedno poimenoval z »mama«). Do 18. meseca bo otrokov govor enobeseden, razumel pa do okoli 50 besed. Veliko bo žlobudranja (nerazumljivih besed), znal pa bo upoštevati mnogo preprostih navodil (»pridi«, »sedi tja«, …).

Mother playing with one year daughter isolated on white

Mother playing with one year daughter isolated on white

V obdobju od 18. do 24. meseca sledi velik napredek v razvoju otrokovega besednjaka. Uporablja t.i. telegrafski govor, kar pomeni, da združi samostalnik in glagol, brez funkcijskih besed (ne uporabi veznikov, oblik za osebo …, reče npr. le »medo jedel«, »avto pelje«). Pozna nekje med 150 in 300 besed.
Do 3. leta poskuša z novimi glasovi, a njegovi govorni organi še niso dovolj razviti, zato ne more tako dobro artikulirati (izgovoriti), kot bi želel (le nekje do 60% besed je razumljivih odraslim osebam). Razume pa mnogo več besed, nekje med 800 in 1000.
Do 4. leta žlobudranje praktično upade in razumljivost besed se dvigne na skoraj 100% (pomanjkljiva pa sta še vedno »r« in »l«). Pogosto še ne uporablja množine, uporablja pa 3-4 besede v stavkih.

Nekje do 6. leta, torej tik pred vstopom v osnovno šolo, pa se otrokov govor popolnoma razvije – je tekoč, popolnoma razumljiv, uporablja tudi 5 ali več besed v stavku, tvori vprašanja, pripoveduje zgodbe (v katerih je sicer veliko mašil v obliki »in pol«, »pa«, ki so povsem običajna pri tej starosti). Njegov besednjak strmo narašča, razume pa tudi do 3000 besed.

In tako kmalu zatem postane način govora otroka enak govoru odraslih. Pa vendar bi rada za zaključek poudarila še eno stvar – vse zgoraj napisano so le GROBI mejniki, ki se pojavljajo pri večini otrok in so le izhodiščno povprečje, ki se uporablja predvsem v logopediji, v namen logopedske obravnave in načrtovanja aktivnosti na obravnavi. Nikakor ne pomeni, da če otrok pri 15. mesecu  še ni izgovoril 1 besede, je z njegovim govornim razvojem nekaj narobe. Tudi nikakor ni alarmanten znak, če otrok pri 13. mesecu še ne maha »pa-pa«. Vse je odvisno od okolja, v katerem otrok in njegova družina živi – dovolj spodbud iz okolja in govor bo iz otroka prišel sam od sebe, saj mu je, kot sem omenila že v uvodu, prirojen. Zato: čim več branja, petja pesmic, oponašanja živali, vozil, zvokov iz okolja in predvsem običajnega in sproščenega pogovarjanja z otrokom – čeprav zgleda, kot da se pogovarjate sami s seboj, je to najboljša naložba v otrokov govorni razvoj.

 

Članek je napisala varuška Gaja (Gaja Švigelj, študentka 2. letnika logopedije in surdopedagogike)

*Referenca, po kateri so povzeti mejniki: Marjanovič Umek, L., Kranjc, S., Fekonja Peklaj, U., Saksida, I. (Ur.). (2006). Otroški govor: razvoj in učenje, (Zbirka Zrenja). Domžale: Izolit. 182 str., ilustr

okt 26, 2017
Varuška Živa

Vloga lutke v predšolskem obdobju

facebookgoogle_pluspinterest

Pogosto lahko slišimo, ko kdo izmed odraslih v natrpanem vsakdanu pripomni: »Oh, ko bi vsaj še za kak dan lahko spet postal otrok«. Neobremenjenost z zunanjim svetom, domišljija v vrhuncu svojega razvoja, iskrena čustva – vse to in še več premorejo otroci v predšolskem obdobju. Kako in zakaj je pri tej starosti priporočljivo vnašati lutko v otrokov vsakdan, si preberite v nadaljevanju.

Vloga lutke v predšolskem obdobju

Lutka je majhna figura, ki predstavlja živo bitje in je namenjena uprizarjanju. Pedagogi se tekom študija relativno dobro spoznamo z njeno vlogo in prednostmi oz. koristmi vključevanja le-te v vzgojno izobraževalni proces. Gre za sredstvo, ki olajša komunikacijo, saj lahko z njeno pomočjo tvorimo posredni dialog z otrokom. Sicer je ta res vodena iz stani odrasle osebe, vendar jo otroci, ob kvalitetni uprizoritvi doživljajo kot samostojno živo bitje, ki jih nagovarja. Vlogi pa sta lahko tudi zamenjani. Lutko lahko čez čas ponudimo tudi otroku, da jo oživi on.

Vloga lutke v predšolskem obdobju

Preko nje se otroci lažje izrazijo, saj ob dramatiziranju ni potreben očesni stik s publiko (oz. je ta celo odsvetovan), saj mora biti pogled tistega, ki lutko vodi – na sami lutki. Le tako lutka oživi. Otroku lutka predstavlja ščit, zato bo s pomočjo lutke lažje spregovoril in se vključil tudi plašen, sramežljiv otrok. S tem, da otroku ponudimo takšno vlogo, se ta počuti pomembnega, s čimer vplivamo na občutek lastne vrednosti, pripomoremo k večji samopodobi in boljši samozavesti. Izboljšuje se tudi otrokova komunikacija in izražanje, saj z njo izboljšujemo govor in izgovorjavo, otrok pa tudi tvori dialog in se uči bontona znotraj pogovora. Lutka je primerna in učinkovita tudi pri otrocih, pri katerih verbalna komunikacija še ni razvita, saj se lahko preko nje tudi neverbalno izražamo. Pogosta igra z lutko pozitivno vpliva na pozornost in koncentracijo, hkrati pa je lutka odlično motivacijsko sredstvo. Preko igre z lutko otrok razvija domišljijo in sposobnost improvizacije. Kadar lutko animira vzgojitelj ali starš lahko preko nje predaja sporočila, ki se otrokom na ta način mnogokrat veliko bolj vtisnejo v spomin, saj lahko lutka otroku predstavlja avtoriteto.

Vloka lutke v predšolskem obdobju

Nikakor pa ne gre zanemariti vpliva na čustven razvoj otroka. Z njeno pomočjo lahko vzbudimo močnejša čustva, katera lahko kasneje tudi ozavestimo in se z otroki o njih pogovorimo. Lutko lahko starš ali vzgojitelj uporabi tudi za prepoznavanje otrokovih čustev in za pogovor o njih, s samim otrokom.  Otroke, ki pogosto kažejo znake agresije ali čustva tako ali drugače izkazujejo na neustrezne načine, lahko preko dela z lutko učimo strategij ustreznejšega izražanja le-teh. Najpogosteje lutko uporabimo pri učenju socialnih situacij, preko česa se otroci naučijo različnih alternativ odzivanja v določenih socialnih kontekstih. Kot pri vseh oblikah dramatiziranja, tudi igra preko lutke omogoča, da se otroci vživijo v igrane osebe, razvijajo empatijo, doživljajo življenjske situacije in se vživljajo v samo reševanje problemov, ki so predstavljeni v igri.

Vloga lutke v predšolskem obdobju

Velik čar tiči tudi v samem izdelovanju lutk, zato se pogosto poslužujte tega, da lutke izdelate skupaj z otroki. S tem vplivamo na otrokovo kreativnost oz. ustvarjalnost (in uresničujemo tudi vzgojno izobraževalne cilje), domišljijo in sodelovanje. Tudi povsem preproste, enostavne lutke imajo veliko magično moč, zato se ne obremenjujte preveč z njeno estetiko.

Še nekaj enostavnih lutkovnih predstav, ki sem jih pripravila otrokom v skupini jaz:

Zelo lačna gosenica

Piščanček Pik

Zelo lačna gosenica 2

Članek je za vas napisala varuška Manca (Manca Kozinc).

Viri:

Strani:1234
Prijavi se na novičke:

Mami z objektivi

Revija Zmajček

Arhiv

 • + 2018 (32)
 • + 2017 (130)
 • + 2016 (174)
 • + 2015 (228)
 • + 2014 (275)
 • + 2013 (238)
 • + 2012 (226)
 • + 2011 (51)