Socialna inteligenca

SOCIALNA INTELIGENCA

Socialna inteligenca je ključ, da se v življenju dobro razumemo z ljudmi. Koncept se ne povezuje z bistrostjo, kot bi lahko na hitro sklepali. Raziskave celo kažejo, da veliko zelo bistrih ljudi težko ohranja resnično zadovoljujoče, intimne in trajne odnose.

Socialna inteligencaKaj je socialna inteligenca?

Socialna inteligenca je povezana s prepoznavanjem, razumevanjem in odzivanjem na čustva in občutke druge osebe ter s tem kako oseba gradi in vzdržuje odnose. Gre za medosebno kompetenco, ki posamezniku omogoča učinkovito človeško vedenje. To se močno povezuje s pojmom socialne veščine, koncept pa se delno prekriva tudi s konceptom čustvene inteligence. Za socialno inteligentnega posameznika velja, da se je sposoben ustrezno vesti, da doseže socialne cilje, pri čemer je to vedenje odvisno tudi od norm, ki veljajo v določeni kulturi.

Visoka socialna inteligenca se kaže v pozornem poslušanju drugega, izkazovanju empatije, deljenju stvari z drugimi, sporazumevanju, reševanju konfliktov in ohranjanju zdravih odnosov. Pri vsem tem je bistvenega pomena prav dovzetnost za čustvena sporočila drugih. Ker gena za socialno inteligentnost ni, vsak otrok na poti k razvitem socialnemu bitju potrebuje pomoč odrasle osebe.

Socialna inteligencaNevroznanost

Najbolj pomembni deli možganov, ko govorimo o socialni inteligenci, sta čelna režnja in mali možgani. V čelnih režnjih se nahajata dve območji, v katerih se vzpostavljajo povezave, ki omogočajo, da se na ljudi dobro odzivamo in povezave, ki so ključne za razvoj otrokovega samozavedanja in njegovo sposobnost za pogajanje, odločanje in reševanje sporov. Da so mali možgani pomembni pri socialnem vedenju, so znanstveniki ugotovili šele pred kratkim.

Le dobra vzgoja lahko namreč ustvarja povezave med čelnima režnjema zgoraj in malimi možgani spodaj. Če se vzpostavijo te povezave, se otrok lahko nauči, kdaj je primeren čas, da odgovori na to, kar mu sporoča človek na drugi strani, prav tako pa kako v svoj odgovor vključiti ustrezen ritem in čustveni izraz.

Socialna inteligencaVpliv vzgoje

Socialnih spretnosti, ki so ključne v vsakdanjem življenju zdaj in kasneje naj se otroci učijo tudi preko zgleda, ki jim ga dajejo starši. Otroku s pomočjo poučevanja določenih socialnih spretnosti (npr. govoriti o občutkih, prositi za nekaj, pojasniti nekomu, da ti nekaj ni všeč) sicer lahko odpremo nekatere poti do socialne inteligence, vendar pa je ta veliko več kot to. Da bi otrok postal kar se da razvito socialno bitje se morajo v možganih tvoriti potrebne povezave, ki nastanejo samo na podlagi lastnih posebnih izkušenj z medčloveškimi odnosi (v prvi vrsti s starši).

Vzgoja ima zato neverjeten vpliv na otrokove »socialne možgane«. Negativni načini komuniciranja se namreč hitro utrdijo, kar pomeni, da bo otrok, ki ima doma npr. porušene čustvene vezi, kasneje v odrasli dobi pogosteje zavračal globlje odnose z drugimi.

Socialna inteligencaKaj torej lahko storite kot starš?

  • Odzivajte se na otroka in gradite povezavo z njim.

Odzivajte se na to, kar vam otrok sporoča. Prisluhnite mu in si vzemite čas zanj. To je bistveno že od rojstva (ko se z njimi pogovarjate in se odzivate na njegove signale in potrebe). Malčke in predšolske otroke vključite v vsakdanje dejavnosti, govorite z njimi in jim prisluhnite. Vzemite si čas za branje, petje in igro ter pri tem odložite ali izklopite moteče dejavnike (telefon, televizija).

  • Pogovarjajte se o njihovih občutkih in skupaj z njimi raziščite ustrezne načine, kako naj le-ta ustrezno sporočajo drugim.

Del možganov, ki se ukvarja s poimenovanjem lastnih občutkov, pri otrocih še ni popolnoma razvit, zato otroci občutke največkrat izražajo preko vedenja. Ko otrok joka, ker mu je npr. prijatelj vzel lopatko, mu recite: »Jokaš. Vidim da si žalosten.« in šele nato nadaljujte s strategijo reševanja situacije. Prav tako lahko v situaciji, ko želi otrok npr. udariti sorojenca, ker mu je ta vzel nekaj, kar mu je ljubo postopamo z besedami: »Ustavi se. Povej sestrici, da si jezen, ker ti je vzela avto. Povej ji – Želim, da me drugič prej vprašaš ali lahko«.

Raziskave namreč kažejo, da odrasli, ki niso bili deležni takšne pomoči v otroštvu, v stresnih situacijah zgolj reagirajo, ne pa tudi razmišljajo. Kadar občutke izrazimo z besedami, se umiri bitje srca, zniža pa se tudi raven stresnih hormonov.

Socialna inteligenca

  • Vzgajajte sočutno in otroka učite ustreznega odzivanja na čustva in vedenja drugih.

Sočutni odzivi, ki temeljijo na empatiji, dajo otrokom dobro popotnico za uspešno socialno, čustveno in šolsko področje v prihodnosti. Vživite se v otroka in ga poskušajte razumeti. Če negativna čustvena stanja doživljamo skupaj z otrokom, ta postanejo manj intenzivna. V situaciji, ko drug otrok po pomoti uniči izdelek vašega otroka, slednjega potolažite tako, da mu recite: »Razumem, da si besen. Naredil si lepo risbo. Razumljivo je, da si prizadet, ker je zdaj uničena«.

  • Dajte otroku dovolj časa, da vam pove, kar vam ima za povedati.

Poslušajte ga in mu pustite čas. Spregovorite šele, ko bo povedal vse. Otrok, ki sam ni deležen sočutja, ne more zaznati stiske drugega.

  • Konflikte med vami in otrokom obvladujte na nežne, pozitivne načine.

Pomembno je tudi, da odnos po sporu zgladite. Otrokovo jezo priznajte in je ne kaznujte. Jeza je del človeške narave in jo potrebujemo. Če otroka učimo, da ne sme biti jezen, obstaja velika možnost, da bo drugim težko rekel ne in da bo zlahka postal žrtev izkoriščanja.

  • Lastno prizadetost in jezo izrazite tako, da bo druga oseba ostala spoštovana.

S tem dajete pravi zgled, da se osebe v konfliktih ne osramoti ali očrni, hkrati pa otroku sporočate, da je svoja občutja prav občutiti kot tudi izraziti.

  • Otrokom berite knjige in se pogovarjajte o njih.

Postavljajte vprašanja o tem, zakaj lahko nekdo nekaj počne ali kako bi se on počutil na njegovem mestu. To otrokom pomaga, da se učijo veščin, ki jih kasneje uporabljajo v svojih odnosih.

  • S starejšimi otroki se igrajte igro vlog.

Zamislite si problem in glavne akterje. V igri zavzemite eno izmed vlog. Otrok se bo preko igre učil in vadil kako rešiti določeno težavo.

Socialna inteligencaTrudite si biti starš, ki otroku predstavlja varno osnovo, nekoga, na katerega se lahko zanese, kadar je vznemirjen in potrebuje pozornost, ljubezen in tolažbo. Zdrava navezanost na starše namreč predstavlja ključen vidik otrokovega dobrega počutja.

 

VIRI:

Björkqvist, K., Österman, K. in Kaukiainen, A. (2000). Social intelligence – empathy = agression? Pridobljeno s https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359178998000299

Building emotional and social intelligence in kids (b.d.). Pridobljeno s https://www.hinkler.com.au/blogs/building-emotional-and-social-intelligence-in-kids

Goleman, D. (2010). Socialna inteligenca. Ljubljana: Mladinska knjiga

Habib, S., Seleem, S. in Mahmood, Z. (2013). Development and validation of social intelligence scale for university students. Pridobljeno s https://www.researchgate.net/publication/310596599_Development_and_validation_of_social_intelligence_scale_for_university_students

Sunderland, M. (2017). Znanost o vzgoji: o ljubezni, vzgoji in igri z vašim otrokom. Radovljica: Didakta d.o.o.

 

12.08.2020